อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7 Innovation Awards
   04.12.2020
สามารถ Download รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ทั้งปี 2014 - 2015 ได้ที่นี่
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   20.11.2018
WORKING CAPITAL เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   04.12.2020
สภาหอการค้าไทย ร่วมกับซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน “TSC On-site Visit” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
โดย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง
   31.07.2019
มาแล้ว..รายวิชาออนไลน์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ 2 เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ประกาศนียบัตร !
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   04.12.2020
โอกาสพิเศษที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ มาเป็นคู่คิด พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ใน Big Brother Season 4
โดย: 7Innovation awards
   04.12.2020
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดย: 7Innovation awards
   04.12.2020
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการตัดสิน ประจำปี 2021
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Thai IDC
   04.12.2020
โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยระบบอัติโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โดย: 7Innovation awards
   04.12.2020
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2021
โดย: ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
   04.12.2020
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ แบ่งปันความรู้การจัดการให้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย: สวทช
   04.12.2020
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
โดย: สมาคมฟินเทคประเทศไทย
   04.12.2020
สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup
 1 2 3 4 5 6 7 8 9