Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 ผลการกลั่นกรอง 7 Innovation Awards 2020
อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

ผลการกลั่นกรอง 7 Innovation Awards 2020


          เมื่อวันที่ 4 – 6  กันยายน 2019 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองการประกวด “รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2020” ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ(Thailand Synergy เพื่อ SMEsไทย) อันได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ,  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) ,  สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA) , หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารไทย , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกันประเมินและคัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบตัดสินรางวัลฯ ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ชั้น 14 อาคารจามจุรีสแควร์          โดยในปีนี้มีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 152 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองรางวัลฯ ได้พิจารณาสรุปผลการกลั่นกรองรางวัลฯ ให้ผลงานนวัตกรรมผ่านเข้ารอบตัดสินทั้งสิ้น จำนวน  23 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 11 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 12 ผลงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards