Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 ประมวลภาพงาน 7 Innovation Awards 2023
อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

ประมวลภาพงาน 7 Innovation Awards 2023เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 11 องค์กรคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ อันได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” และการประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์”  เป็นปีที่ 10 ให้แก่ SMEs และสตาร์ตอัพไทยที่โดดเด่น ที่ได้รับรางวัล จำนวน 33 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ หรือ ด้านกระบวนการ จำนวน 19 ผลงาน และ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 14 ผลงาน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลฯ
 
 
  
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (รูปซ้าย) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและ 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รูปขวา) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานมอบรางวัลฯ

  
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รูปซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) แสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณองค์กรต่างๆที่ร่วมสนับสนุนโครงการ
คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ (รูปขวา) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน ดำเนินงานกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน
 

 
สำหรับ งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” และการประกาศผลรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023” ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานกรรมการตัดสินรางวัล 7 Innovation Awards และผู้บริหารองค์กรคู่ความร่วมมือ ร่วมแสดงทรรศนะในวาระ “หนึ่งทศวรรษ Thailand Synergy ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” 

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (รูปซ้าย) ประธานกรรมการตัดสินรางวัล 
คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม (รูปกลาง) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (รูปขวา) ผู้อำนวยการ สอวช.
 
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล (รูปซ้าย)  ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (รูปกลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (รูปขวา) นายกสมาคม Thai-BISPA
  คุณสนั่น อังอุบลกุล (รูปซ้าย) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รูปกลาง) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล (รูปขวา) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  คุณกอบศักดิ์ ดวงดี (รูปซ้าย) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ (รูปขวา) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม

รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 14 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
1. Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการเป็นผู้ฝึกสอน AI            บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล
1.Advanced GreenFarm ระบบเพาะเลี้ยงวูฟเฟีย                            บริษัท แอดวานซ์กรีนฟาร์ม จำกัด
2.ฟางไทย เยื่อฟางข้าวและบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากเยื่อฟางข้าวอินทรีย์   บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
1. M-zlex นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคแยกเพศ                                 บริษัท สยามโนวาส จำกัด
2.โอวาโด น้ำมันอะโวคาโดซอฟเจล                                                 บริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด 

รางวัล Inventor Awards (สุดยอดนักประดิษฐ์) จำนวน 5 รางวัล
1.โมเดลธุรกิจแปรรูปกล้วยน้ำว้าเพื่อชุมชน                                        วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว
2.ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มมะปี๊ด แบรนด์แรบบิทจันท์                               บริษัท แรบบิทจันท์ จำกัด
3.ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบา แบรนด์แม่ทม                                     บริษัท แม่ทมของอร่อย จำกัด
4.Plastic Value Added เครื่องกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน              บริษัท ซินฮวดเฮง นวัตกรรม จำกัด
5.Oryzwel ผลิตภัณฑ์นมข้าวข้นหวานจากข้าวและธัญพืช                  บริษัท อิมฟู้ดครีเอชั่น จำกัด

รางวัล Creator Awards จำนวน 4 รางวัล
1.Recycle Day แพลตฟอร์มระบบจัดการขยะแบบครบวงจร              บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด
2.Yorice สาเกหวานจากข้าวไทย                                                   บริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด
3.Anatani นมถั่วแระญี่ปุ่น                                                             บริษัท อะนาตานิ จำกัด
4.Vocoa โกโก้ไทยใส่ใจสุขภาพ                                                   บริษัท อมิวสโก้ ไบโอเทค จำกัด


ผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ จำนวน 19 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ
1.นิ่มนิ่ม เส้นไข่ขาวพร้อมทาน                                      บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล

1. CIRA Core Automation and Technology              บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
2. Tasted Better แป้งเสริมอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ          บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
1.สเปรย์ดับเพลิง เฟลมเมกซ์ (FLAMEX)                    บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
2.Tiger Cash Box ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ                          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยง สมาร์ท บิส

รางวัล Inventor Awards (สุดยอดนักประดิษฐ์) จำนวน 5 รางวัล
1.Jello Boom ขนมเจลลี่บุกสอดไส้น้ำผลไม้                                            บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด
2.Orga Organic Pet แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดผลไม้ไทย          บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำกัด
3.VFlow ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงหลอดเลือด                                      บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด
4.MR.Zen เฟรนฟรายส์จากถั่วเขียวทอง                                                  บริษัท สไมล์ฟาร์ม ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
5.Vincent's เซรั่มเวชสำอางค์โพรไบโอติก                                              บริษัท พาริช สกิน จำกัด

รางวัล Creator Awards จำนวน 9 รางวัล
1.Durrianar สกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน                                   บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด
2. MoveMax Smart Logistics แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งสินค้าแบบครบวงจร    บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด
3.iCube ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม                          บริษัท ไอคิวบ์ จำกัด
4.แผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากข้าว                                                                  บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
5.SmartTerra สวนตู้ระบบนิเวศอัจฉริยะ                                                              บริษัท ฉลาด อินโนเวชั่น จำกัด
6.UVC Matrix หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติฆ่าเชื้อด้วยลำแสงยูวีซี                            บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด
7.ถั่วลายเสือพร้อมรับประทาน ตราเคซี                                                                บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
8.C-Shortz คอลลาเจนพร้อมดื่ม                                                                        บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด
9.ห่อหมกพุดดิ้ง ตราแม่ประไพ                                                                           บริษัท เอช.พี.เฮลธี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
 
สำหรับภาพบรรยากาศสามารถชมได้ที่ Facebook
 
 

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards