Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล)
อีเมลล์

รหัสผ่าน

ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
 


รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
ประธาน บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด
บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากเชื้อราดีที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตให้พืชมีคุณภาพและปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งได้พัฒนาจากงานวิจัย และองค์ประกอบสำคัญ 5 ด้าน คือ ด้านชีวเคมีเชื้อรา ด้านนิเวศวิทยาเชื้อรา ด้านพันธุศาสตร์เชื้อรา ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างต้นพืชและเชื้อรา และด้านพัฒนารูปแบบชีวภัณฑ์

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายได้มากกว่า 7 ล้านบาทต่อปี
2.สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้เชื้อราในอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการลดหรือเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกษตรมีกำไรมากขึ้น
2.ช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
3.ช่วยให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และเกิดประโยชนต่อเศรษฐกิจและสังคม
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: