อีเมลล์

รหัสผ่าน
TH | EN

เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

ที่มาและวัตถุประสงค์

รางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)"
ถือได้ว่าเป็น ผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อน นวัตกรรมสำหรับประเทศ"โดย 11 องค์กรระดับประเทศ

          รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปี 2556 ทั้ง 6 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ (สวทน./สวทช./สนช./สอท./SET/CPALL) และเพิ่มเติมอีก 5 องค์กร ในปี 2557 ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) รวมเป็น 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่  มาทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป
          ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและการวัดผลอย่างต่อเนื่องจริงจัง  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ขึ้น โดยผู้ที่ชนะการประกวด ก็จะได้รับเงินรางวัล  พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  รวมถึงโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผลงานที่มีนวัตกรรม ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงร้าน 7-11 ที่มีจำนวนมากกว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์ของรางวัล

1.  เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กร (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) รวมไปถึงผู้ประกอบการ SMEs ได้มีช่องทางและตลาดใน การทดสอบหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องทั่วถึงและเหมาะสม

2.  เพื่อยกย่องเชิดชู นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สร้างผลงานนวัตกรรม ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ระหว่างกันช่วยให้เกิด การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศด้านนวัตกรรม

3.  เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในภาคนโยบายและภาคปฎิบัติ สามารถทดลองและบ่มเพาะผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงร้าน 7-11 ที่มีจำนวนมากกว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่าวันละ 8 ล้านคน อันจะนำไปสู่การยกระดับ ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ

ประเภทรางวัล

รางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)"

เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ซึ่งได้ทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค ในตลาดจริงผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีศักยภาพมีความโดดเด่น สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ โดยแบ่งรางวัลนวัตกรรม 7 Innovation Awards ไว้เป็น 3 ประเภท คือ

รางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

 • ผลิตภัณฑ์
 • การบริการ
 • กระบวนการ
รางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
 • Deep Technology
 • Digital Technology

รางวัลนวัตกรรมด้านสังคม

 • สิ่งแวดล้อม
 • การศึกษา
 • โครงการ CSR

รางวัล "นักประดิษฐ์ 7 Inventor Awards"

เป็นรางวัลที่ช่วยส่งเสริม เชิดชูและให้กำลังใจกับ นักวิจัย นักคิดหรือนักประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น จากการทดสอบหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลอดจริง ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศ หรือระดับโลกได้ โดยได้แบ่งรางวัลนักประดิษฐ์ (7Inventor Awards) ไว้เป็น 3 ประเภท คือ

1. รางวัลนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards ด้านเศรษฐกิจ

2. รางวัลนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards ด้านสังคม

3. รางวัลนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards ด้านเทคโนโลยี

รางวัล "Creator Awards"

เป็นรางวัลที่ช่วยส่งเสริม เชิดชูและให้กำลังใจกับ นักวิจัย นักคิดหรือนักประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างผลงาน และได้มีการทดสอบตลาดหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลอดจริง ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว  โดยได้แบ่งรางวัล Creator Awards ไว้เป็น 2 ประเภท คือ

1. รางวัล Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ

2. รางวัล Creator Awards ด้านสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

ประเภทนิติบุคคล (ไม่จำกัดประเภท/องค์กรภาครัฐบาล/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ SMEs)

ประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม (ไม่จำกัด เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และจำนวนสมาชิก)

เกณฑ์การตัดสิน

การให้คะแนนจะพิจารณาจาก

1.  กระบวนการบริหารจัดการ (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ความพยายาม)

2.  ระดับความใหม่ของผลงานที่ประสบความสำเร็จ

3.  ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

 • ความสำเร็จทางธุรกิจ
 • ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ระยะเวลาการประกวด

สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ตลอดทั้งปี

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรอิสระภายนอก ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจาก 11 องค์กรความร่วมมือ
(สอวช./สวทช./สนช./สอท./SET/CPALL/สป.วท./TCC&BoT/TBA/สสว./Thai-BISPA)

เงื่อนไขการประกวด

1.  คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดสอบ หรือการทดลองหรือการวัดผล และคณะกรรมการซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น

3.  ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินดีที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลงาน โดยทางทีมงานของ "ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์" (CPALL Innovation Center) สามารถติดต่อไป ตามข้อมูลการที่ผู้เข้าร่วมประกาศได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

4.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะอนุญาตให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่โครงการของท่านเพื่อเป็น วิทยาทาน โดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น

5.  ทีมงานของ "ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์" (CPALL Innovation Center) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาต ให้บางผลงานเข้าประกวด ในกรณีที่มีความเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือ เจตนารมณ์ของการประกวดในครั้งนี้

6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิด ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง และมิได้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยมิได้รับอนุญาตหรือมิได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวัลหากพบว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

นิยาม "นวัตกรรม" ที่ใช้ในการ
ประกวดและตัดสินรางวัล

"นวัตกรรม" หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดไปสู่กระบวนการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นำไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือรูปแบบของการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ และไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป (การพัฒนาต่อยอด) การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ (ทำได้จริง)

รางวัล & สิทธิประโยชน์อื่นๆ

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

รางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

รางวัลชนะเลิศ
200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัลนวัตกรรมด้านสังคม

รางวัลชนะเลิศ
200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Inventor Awards

รางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
30,000 บาท จำนวน 4 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัลนวัตกรรมด้านสังคม

30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัล Creator Awards

รางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

15,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัลนวัตกรรมด้านสังคม

15,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ

1)  มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ รวมไปถึงการร่วมรายการโทรทัศน์และลงประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนต่างๆ ตามความเหมาะสมที่โครงการประกวดฯ จัดขึ้น

2)  ได้รับการเผยแพร่ผลงานลงในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออื่นๆ และหนังสือสรุปผลงาน รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

3)  ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ และโล่รางวัลของการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ควบคู่กับผลงานที่ได้รางวัล เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานเป็นระยะ เวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ Layout และ Artwork ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้องของโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ

4)  สามารถขอเข้ารับคำปรึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ด้านเทคโนโลยีการผลิต, ด้านแหล่งเงินทุน ฯลฯ จาก 11 องค์กรซึ่งร่วมลงนามใน "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ" เพื่อยกระดับผลงานนวัตกรรม

5)  มีโอกาสได้การสนับสนุนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตามกลไกและเงื่อนไขของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

6)  ได้รับการเผยแพร่ชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติ

องค์กรคู่ความร่วมมือ

 •   
 •  

ตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน