อีเมลล์

รหัสผ่าน

สภาหอการค้าฯ ประชารัฐ พัฒนา SMEs

  สภาหอการค้าไทยเปิดโครงการ ‘สภาหอการค้าฯ ประชารัฐ พัฒนา SMEs’ เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถ SMEs ผ่านงานสัมมนา ‘SMEs Matching Day 2016’

11 พ.ย. 2559 : สภาหอการค้าไทยเปิดโครงการ ‘สภาหอการค้าฯ ประชารัฐ พัฒนา SMEs’ เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถ SMEs ผ่านงานสัมมนา ‘SMEs Matching Day 2016’

       คณะทำงานด้านการส่งเสริม SMEs & Start-up และ Social Enterprise (D2) หนึ่งใน 12 คณะทำงานภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน และส่งเสริม SMEs ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยดึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs รายเล็ก จับมือสถาบันการเงินเพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย สร้างระบบ “Ecosystem” เพื่อสร้างโอกาส และสร้างการเติบโตให้กับ Startup พร้อมเปิดให้บริการด้านการเงิน เพื่อพัฒนาธุรกิจ Startup ก้าวไกลสู่สากล ที่สำคัญกว่านั้นสร้าง “Business Model” เพื่อส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม ผ่านโครงการมายมาก อาทิ SME EXPO Spring Up Thailand, SME Market Place และ SMEs Think Big ฯลฯ

       นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะสถาบันภาคเอกชนหลักทางธุรกิจ และเป็น 1 ในภาคีเครือข่ายของคณะทำงาน D2 ตระหนักดีว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจ SMEs ได้นั้น จำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ซึ่งนอกเหนือไปจากการสร้างความเข็มแข็งให้กับ SMEs ได้มากยิ่งขึ้นแล้ว จะช่วยให้ SMEs ที่มีความเข็มแข็งมากขึ้นมีโอกาสเข้าถึงตลาดได้มากเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นและสามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “สภาหอการค้าฯ ประชารัฐ พัฒนา SMEs : SMEs Matching Day 2016”

       งานในวันนี้เป็นการสานพลังระหว่าง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และหน่วยงานสนับสนุน อาทิ ซีพี ออลล์, Kbank, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิธีปฎิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายชั้นนำของประเทศไทย ทั้งจากห้างค้าปลีกค้าส่ง ช่องทาง Online Business Channel และ Local Business Channel เข้ามาช่วยในการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 

 

       นายปิยะวัฒน์  กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานครั้งนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจร่วมกับช่องทางการจัดจำหน่ายชั้นนำต่างๆของประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประมาณ 700 คน จะได้ประโยชน์ ทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ สิทธิประโยชน์ที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆมีเพื่อช่วยเหลือ SMEs และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือโอกาสในการเข้ามาเป็นคู่ค้ากับช่องทางการจัดจำหน่ายชั้นนำต่างๆ ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศของไทยให้มากเพิ่มขึ้นด้วย

ขอบคุณที่มา : www.cpall.co.th

 ย้อนกลับ