อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

11 องค์กรร่วมพิจารณากลั่นกรองผลงาน

          เมื่อวันที่12 - 14 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 11 องค์กรคู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ(Thailand Synergy) ร่วมคัดกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards ประจำปี 2017 ”  ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ชั้น 14 ห้องหว้ากอ อาคารจามจุรีสแควร์  ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 58 ผลงาน  โดยผ่านเข้าสู่รอบกลั่นกรอง 29 ผลงาน

          ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 11 องค์กร ประกอบไปด้วย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) , คุณวทันยา สุทธิเลิศ ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.), คุณกันต์ วีระกันต์ ตัวแทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA.), คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.), คุณภัทรมน พิธุพันธ์ ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) , ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ ตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ ตัวแทนจากสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), ดร. วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ตัวแทนจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณศิริพงษ์ นันทศรี ตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย, คุณสุทธิกานต์ มาสำราญ ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และคุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ตัวแทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกันประเมินและคัดกรองผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบตัดสิน

          โดยผู้เข้าประกวดแต่ละบริษัทได้นำเสนอความเป็นนวัตกรรมของผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซึ่งนอกจากผู้เข้าประกวดจะได้ร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาทแล้ว ยังได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ เพื่อขยายผลธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ยกระดับผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 
             อนึ่ง  “ รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ” ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ(Thailand Synergy)ประจำปี 2017 มีกำหนดตัดสินผลงานในวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2559  ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  อาคารจามจุรีสแควร์ ต่อไป

 ย้อนกลับ

โดย:

7 Innovation Awards

วันที่:

14.10.2016

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: