อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

11องค์กรหารือThailand Synergy ปี 2017

 

                    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์กรคู่ความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน. หรือ STI), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท. หรือ FTI), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท หรือ SET), สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) และ บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมหารือภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ  ณ ชั้น 14 ห้องหว้ากอ อาคารจามจุรีสแควร์  11 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตัดสินรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards” เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ บมจ.ซีพีออลล์ ร่วมด้วย ตัวแทนจาก 10 องค์กร ได้แก่ คุณชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต ตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา ตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  คุณมานะผล ภู่สมบุญ และ คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล ตัวแทนจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณภัทรมน พิธุพันธ์ ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คุณชุลีพร น่วมทนงค์ ตัวแทนจาก สมาคมธนาคารไทย คุณกันต์ วีระกันต์ ตัวแทนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ตัวแทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ตัวแทนจาก หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ ตัวแทนจาก สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย คุณวทันยา สุทธิเลิศ และ คุณปาลี บุญเสนอ ตัวแทนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม
          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือแผนการดำเนินงานโครงการ "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย " ปี 2017 โดยมีการนำเสนอภาพรวมการจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2016, การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการตลาด นอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017” รวมทั้งกิจกรรมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายที่กำลังดำเนินงานอยู่
          ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเพื่อหารือและทำความเข้าใจแนวทางการประเมินผลงานในรอบของการกลั่นกรองร่วมกันต่อไป ผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวด หรือติดตามข่าวสารการประกวดได้ทาง www.7innovationawards.com และ www.cpall.co.th

 ย้อนกลับ

โดย:

7 Innovation Awards

 
0
 
0
เรื่องที่เกี่ยวข้อง