อีเมลล์

รหัสผ่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1
สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Highlight
-   เนื้อหาหลักสูตรพัฒนาขึ้นตามกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
-   ค่าลงทะเบียนส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยผู้สมัครเข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จะได้จ่ายค่าลงทะเบียนในราคาพิเศษ
-   โอกาสในการฝึกคิดและพัฒนาโครงการนวัตกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้าน R&D ภายใต้โครงการ Talent Mobility
-   โอกาสในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญุ่ปุ่น นำทริปโดย ทีมงานรายการ "ดูให้รู้" (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนที่กำหนด)

รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น !!!   หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
อ่านรายละเอียด click

 ย้อนกลับ

โดย:

สวทน.

วันที่:

17.07.2016

เรื่องที่เกี่ยวข้อง