อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2016

         
          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา 11 องค์กรสำคัญของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.),สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และบมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมจัดงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย"  พร้อมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards ประจำปี 2016 ณ Exhibition Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศษฐกิจ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลด้านสังคม

 

 
          ทั้งนี้ งานพิธีประกาศผล และมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2016 ภายใต้ Them งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” เป็นการจัดการประกวดที่มีต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลมาโดยตลอด สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards เปิดรับสมัครและคัดเลือกสินค้าและบริการของ SMEs ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ และคิดค้นนวัตกรรม ทำให้เกิดการต่อยอด สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการที่ร่วมโครงการ ได้ทดสอบตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคจริงผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ทั้งยังรวมไปถึงช่องทางใหม่ๆในเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ร้านค้าสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , Makro , Rimping Supermarket จังหวัดเชียงใหม่ และ Weloveshopping.com ภายใต้กลุ่มบริษัท True เป็นต้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการแปลงความรู้ที่แต่ละองค์กรมีอยู่ มาสร้างคุณค่า หรือมูลค่าเพิ่มที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการ SMEsไทย และนักวิจัย ที่มีผลงานและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในเชิงนวัตกรรม ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับประเทศได้
 
 
 
          โดยผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดในปีนี้มีทั้งสิ้น 54 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 23 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 12 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 11 ผลงาน ทั้งนี้รางวัล 7 Innovation Awards 2016 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ(Thailand Synergy) สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016 ด้านสังคม ได้แก่

 
 
และผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่


ผู้รับรางวัลผลงานสุดยอดนวัตกรรม7Innovation Awards 2016 ด้านสังคม(ภาพบน) และเศรษฐกิจ(ภาพล่าง)
บรรยายกาศในพิธีประกาศผล และมอบรางวัล " สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2016 "


ประธานในพิธีเยี่ยมชมบูทสินค้านวัตกรรมในโครงการ

 

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation Awards

 
0
 
0