อีเมลล์

รหัสผ่าน

Hide & Seek ทรายแมวจากมันสำปะหลัง

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 2
 


คุณอภินันท์ มหาศักดิ์สวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่สามารถช่วยเก็บกลิ่นปัสสาวะของแมวได้ดีกว่าทรายแมวทั่วไป เกิดจากการนำมันสำปะหลังมาผ่านกระบวนการพรีเจลาติไนซ์เซชั่น (Pregelatinization) โดยใช้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม เพื่อให้โมเลกุลของมันสำปะหลังมีขนาดเล็กลง มีคุณสมบัติดูดซับของเหลวและกลิ่นได้ดี จับตัวเป็นก้อนหลังจากแมวใช้เสร็จแล้ว สามารถนำไปทิ้งชักโครกได้ และย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายในประเทศและต่างประเทศได้ 5 ล้านบาทต่อปี
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมจาก 5 บาท เป็น 80 บาท

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม
2. ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสในการส่งออก
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ