อีเมลล์

รหัสผ่าน
TH | EN

เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

ที่มาและวัตถุประสงค์

รางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)"
ถือได้ว่าเป็น ผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อน นวัตกรรมสำหรับประเทศ"โดย 11 องค์กรระดับประเทศ

          รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปี 2556 ทั้ง 6 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ (สวทน./สวทช./สนช./สอท./SET/CPALL) และเพิ่มเติมอีก 5 องค์กร ในปี 2557 ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) รวมเป็น 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่  มาทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป
          ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและการวัดผลอย่างต่อเนื่องจริงจัง  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ขึ้น โดยผู้ที่ชนะการประกวด ก็จะได้รับเงินรางวัล  พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  รวมถึงโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผลงานที่มีนวัตกรรม ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงร้าน 7-11 ที่มีจำนวนมากกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์ของรางวัล

1.  เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กร (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) รวมไปถึงผู้ประกอบการ SMEs ได้มีช่องทางและตลาดใน การทดสอบหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องทั่วถึงและเหมาะสม

2.  เพื่อยกย่องเชิดชู นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สร้างผลงานนวัตกรรม ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ระหว่างกันช่วยให้เกิด การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศด้านนวัตกรรม

3.  เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในภาคนโยบายและภาคปฎิบัติ สามารถทดลองและบ่มเพาะผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงร้าน 7-11 ที่มีจำนวนมากกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่าวันละ 8 ล้านคน อันจะนำไปสู่การยกระดับ ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ

ประเภทรางวัล

รางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)"

เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ซึ่งได้ทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค ในตลาดจริงผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีศักยภาพมีความโดดเด่น สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ โดยแบ่งรางวัลนวัตกรรม 7 Innovation Awards ไว้เป็น 2 ประเภท คือ

รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
หรือธุรกิจ

 • ด้านผลิตภัณฑ์
 • ด้านการบริการ
 • ด้านกระบวนการ

รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
หรือสังคม

 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านโครงการ CSR

รางวัล "สุดยอดนักประดิษฐ์ 7 Inventor Awards"

เป็นรางวัลที่ช่วยส่งเสริม เชิดชูและให้กำลังใจกับ นักวิจัย นักคิดหรือนักประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น จากการทดสอบหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลอดจริง ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศ หรือระดับโลกได้ โดยได้แบ่งรางวัลนักประดิษฐ์ (7Inventor Awards) ไว้เป็น 2 ประเภท คือ

1. รางวัลนักประดิษฐ์ที่มีผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจ

2. รางวัลนักประดิษฐ์ที่มีผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม

รางวัล "Creator Awards"

เป็นรางวัลที่ช่วยส่งเสริม เชิดชูและให้กำลังใจกับ นักวิจัย นักคิดหรือนักประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างผลงาน และได้มีการทดสอบตลาดหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลอดจริง ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว  โดยได้แบ่งรางวัล Creator Awards ไว้เป็น 2 ประเภท คือ

1. รางวัลนักประดิษฐ์ที่มีผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจ

2. รางวัลนักประดิษฐ์ที่มีผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

ประเภทนิติบุคคล (ไม่จำกัดประเภท/องค์กรภาครัฐบาล/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ SMEs)

ประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม (ไม่จำกัด เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และจำนวนสมาชิก)

เกณฑ์การตัดสิน

การให้คะแนนจะพิจารณาจาก

1.  กระบวนการบริหารจัดการ (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ความพยายาม)

2.  ระดับความใหม่ของผลงานที่ประสบความสำเร็จ

3.  ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

 • ความสำเร็จทางธุรกิจ
 • ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ระยะเวลาการประกวด

สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ตลอดทั้งปี

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรอิสระภายนอก ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจาก 11 องค์กรความร่วมมือ
(สอวช./สวทช./สนช./สอท./SET/CPALL/สป.วท./TCC&BoT/TBA/สสว./Thai-BISPA)

เงื่อนไขการประกวด

1.  คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดสอบ หรือการทดลองหรือการวัดผล และคณะกรรมการซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น

3.  ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินดีที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลงาน โดยทางทีมงานของ "ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์" (CPALL Innovation Center) สามารถติดต่อไป ตามข้อมูลการที่ผู้เข้าร่วมประกาศได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

4.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะอนุญาตให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่โครงการของท่านเพื่อเป็น วิทยาทาน โดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น

5.  ทีมงานของ "ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์" (CPALL Innovation Center) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาต ให้บางผลงานเข้าประกวด ในกรณีที่มีความเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือ เจตนารมณ์ของการประกวดในครั้งนี้

6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิด ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง และมิได้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยมิได้รับอนุญาตหรือมิได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวัลหากพบว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

นิยาม "นวัตกรรม" ที่ใช้ในการ
ประกวดและตัดสินรางวัล

"นวัตกรรม" หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดไปสู่กระบวนการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นำไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือรูปแบบของการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ และไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป (การพัฒนาต่อยอด) การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ (ทำได้จริง)

รางวัล & สิทธิประโยชน์อื่นๆ

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

ประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

รางวัลชนะเลิศ
200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

ประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม

รางวัลชนะเลิศ
200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ 7 Inventor Awards

ประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

ประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม

30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

รางวัล Creator Awards

ประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

ประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม

15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร
 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ

1)  มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ รวมไปถึงการร่วมรายการโทรทัศน์และลงประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนต่างๆ ตามความเหมาะสมที่โครงการประกวดฯ จัดขึ้น

2)  ได้รับการเผยแพร่ผลงานลงในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออื่นๆ และหนังสือสรุปผลงาน รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

3)  ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ และโล่รางวัลของการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ควบคู่กับผลงานที่ได้รางวัล เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานเป็นระยะ เวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ Layout และ Artwork ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้องของโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ

4)  สามารถขอเข้ารับคำปรึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ด้านเทคโนโลยีการผลิต, ด้านแหล่งเงินทุน ฯลฯ จาก 6 องค์กรซึ่งร่วมลงนามใน "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ" เพื่อยกระดับผลงานนวัตกรรม

5)  มีโอกาสได้การสนับสนุนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตามกลไกและเงื่อนไขของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

6)  ได้รับการเผยแพร่ชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติ

องค์กรคู่ความร่วมมือ

 •   
 •  

ตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน