อีเมลล์

รหัสผ่าน

CPALL ร่วมกับ MAI พัฒนาศักยภาพ SMEs ปี3

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้ความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน” (Sustainable Partnership Development Program) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธาน พร้อมกล้าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน” (Sustainable Partnership Development Program) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้ปประกอบการ Startup ในโครงการความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และคู่ค้าของ บมจ.ซีพี ออลล์ ในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะให้ความรู้ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมและ New S-Curve สำหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจด้วยการตลาดสมัยใหม่ การบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และคู่ค้าของ บมจ. ซีพี ออลล์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 46 ราย และจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 73 ท่าน 

 ย้อนกลับ

โดย:

Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย

 
0
 
0