อีเมลล์

รหัสผ่าน

กองทุนเพื่อ SMEs 2,000 ล้าน ดอกเบี้ย 0 %

          สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้สิทธิประโยชน์ สำหรับ SMEs ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน กับกองทุนเงินฟื้นฟูกิจการ พิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจ หรือสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ที่เป็นสมาชิก สสว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

 
• กองทุนวงเงิน 2000 ล้านบาท
• ปลอดดอกเบี้ยและเงินต้นนานสูงสุด 3 ปี *
• กู้ได้สูงสุด 10 ปี!!! *
• วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกิจการ

** หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการกู้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ สสว. กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-345-1059,1121

 ย้อนกลับ

โดย:

สสว.