อีเมลล์

รหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมงาน RSP Innovation Day 2015


              ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) รวมถึงการบริการด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการมอบรางวัล MOST Innovation Awards ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเข้ารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วย

             สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว และร่วมรับฟังปาฐกถาจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเสวนาในหัวข้อ “ตะลุยอุทยานวิทย์ แหล่งนักคิดคู่ธุรกิจไทย” โดยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และการเสวนาจากวิทยากรที่ผ่านการเข้ารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

           โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.spa.most.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจเนศ โสภณจริยาวัตร โทรศัพท์ 0 2237 3222-4 ต่อ 107 โทรสาร 0 2237 3221 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์rspinnovationday@gmail.com

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

24.07.2015

 
0
 
0