อีเมลล์

รหัสผ่าน

TSC On-site Visitเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ


เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562 สภาหอการค้าไทย จัดงาน “การเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ TSC On-site Visit CP ALL @ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Thailand Smart Center หน่วยงานภายใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือของ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย  และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ด้านการค้าปลีกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในยุคดิจิทัล ให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจพัฒนาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
   
    กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องฝึกปฏิบัติการบิน อาคาร CP ALL ACADEMY โดยคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรากุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด มหาชน กล่าวต้อนรับ และคุณพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการบริหารหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “SMEs to IDE องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
โดยคุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ต่อด้วยการบรรยาย “SMEs มีโอกาสร่วมธุรกิจ Modern Trade ได้อย่างไร? และเส้นทางสู่ความสำเร็จของ SMEs กับ CP ALL” โดยคุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด และ
“PIM สนับสนุน SMEs อย่างไรให้ยั่งยืน” โดยคุณพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  

   

จากนั้นกลุ่มผู้ประกอบการ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ โดยดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผอ.ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก


 
* Thai Smart Center เป็นหน่วยงานหนึ่งของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพ และการบริการของผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาธุรกิจ 4 ประเภทหลักของประเทศ ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่าย, ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ, และธุรกิจการเกษตร

 ย้อนกลับ

โดย:

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 
0
 
0