อีเมลล์

รหัสผ่าน

พันธกิจ ภารกิจ คู่ความร่วมมือ

หน้าหลัก / คลังความรู้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)    

วิสัยทัศน์  องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน  

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
3. ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย   

โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการ      
1.โครงการนวัตกรรมแบบเปิด(Open Innovation) เป็นโครงการให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME และ Startupในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้แก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้หลักธุรกิจเพื่อสังคมที่จะต้องคำนึงถึงการประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบทางการเงินและคุณค่าทางสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3.นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) คือ การพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม
4โครงการ MIND CREDIT” เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ  
5.โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อให้เป็นกลไกการเงินที่สำคัญในการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดย สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสถาบันการเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลติดต่อองค์กร      
ที่อยู่           สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
                   73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ     
โทรศัพท์    02-017-5555
โทรสาร       02-017-5566    
Email         info@nia.or.th   
เว็บไซต์     www.nia.or.th

 ย้อนกลับ

หมวด

พันธกิจ ภารกิจ คู่ความร่วมมือ

โดย

Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย

 
0
 
0