อีเมลล์

รหัสผ่าน

สัมมนารับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....


ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....  ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรวบรวมความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  สพธอ. จึงได้จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....” สำหรับประชาชนทั่วไปขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 ETDA      

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาข้างต้น โดยสามารถเข้าลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Open-Forum-11-10-61

พร้อมนำ e-Ticket หรือ QR Code ที่ได้รับทาง e-mail มายืนยันการเข้าร่วมงานที่ ชั้น 21 ETDA

ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ได้ที่ http://www.lawamendment.go.th/index.php/component/k2/item/1306-2018-09-27-07-35-21 หรือ


ด้วยความนับถือ

ทีมงานหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นายพิศาล  จรัสโสภณ โทร. 02-123-1234 ต่อ 90700 หรือ ที่อีเมล pisan@etda.or.th

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2018

By: ETDA

Date: 11.10.2018 09:30 - 07.10.2018 12:00

Venue: ห้อง Open Forum ชั้น 21 ETDA

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: