อีเมลล์

รหัสผ่าน

ธุรกิจต้นแบบข้าวอินทรีย์ " ฮักปัน "

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor Awards
 


คุณนิพนธ์  บุณยประภัศร
Chief Communication Ofcer
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
รูปแบบการทำธุรกิจนวัตกรรมข้าวจากเกษตรอินทรีย์ที่ใช้แนวคิด “Farm to Fork” เพิ่มคุณค่าข้าวแบบองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้แบรนด์ “ฮักปัน” ข้าวแห่งศรัทธา นาแห่งความรัก สองมือปลูกปัก ฮักกัน ปันกัน มีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อการส่งเสริมและให้องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบข้าวด้วยการแปรรูปสินค้านวัตกรรมเกษตรข้าวอินทรีย์ เครื่องดื่ม และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.พัฒนาพื้นที่ผืนนาเคมี ให้กลายเป็นผืนนาอินทรีย์มากกว่า 5,000 ไร่
2.ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ มากกว่า 700 ราย
3.ต่อยอดสินค้านวัตกรรมข้าวอินทรีย์สร้างยอดขาย มากกว่า 350 ล้าน


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2.ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ กระจายรายได้สู่ชุมชนมากกว่า 95 ล้าน
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: