อีเมลล์

รหัสผ่าน

ระบบบริหารการเกษตรด้วย UAV สมรรถนะสูง

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Inventor
 


คุณมนตรี ธนะสิงห์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไลลา เอวิเอชั่น จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นรูปแบบของธุรกิจบริการที่ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV) ระดับอุตสาหกรรม มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการเกษตรไทย ให้มีสมรรถนะและเสถียรภาพสูง มีการใช้กล้องคุณภาพสูงสำหรับสำรวจทางการเกษตรได้ทั้งในระยะใกล้-ไกล ทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายความละเอียดสูงที่สามารถตรวจสอบวิเคราะห์สภาวะ และความอุดมสมบูรณ์ของพืช เพื่อกำหนดระดับการให้น้ำและปุ๋ยของพืชในแต่ละพื้นที่ได้อย่างพอเหมาะ ระบบสามารถควบคุม UAV เพื่อรดน้ำ ให้ปุ๋ย และสารกำจัดแมลงได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ลดเวลาในการทำงานในแปลงถึง 6 เท่า ลดแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ปุ๋ยหรือยาเกินความจำเป็น ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนลดลงและราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างรายได้จากการให้บริการทางการเกษตรได้มากกว่า 9.3 ล้านบาท/ปี
2. ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
2. ยกระดับการเกษตรไทยแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยี (Smart Farming)
3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและพัฒนาเพื่อขยายผล โดยนำระบบการจัดการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรไปใช้ในประเทศและการส่งออก
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: