อีเมลล์

รหัสผ่าน

แบบธุรกิจนวัตกรรมรถหย่อนกล้าข้าว I–KIAM

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor
 


คุณฐานิตา ธนาไกรกิติ 
ผู้บริหารโครงการและทีมงาน
ศูนย์เพาะปลูกถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรถหย่อนกล้าข้าว I–KIAM (ไอ-เคี่ยม)

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นการสร้างต้นแบบธุรกิจชุมชน ในการให้บริการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมรถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM โดยเป็นการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแม่นยำ สามารถปลูกข้าวได้ตรงจุด มีระยะเป็นแถวเป็นแนว ทำให้ชาวนาได้บริหารจัดการต้นข้าวในแปลงนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย สามารถลดจำนวนแรงงานและปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ลดการใช้ปุ๋ยเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง และการระบาดของโรคได้ โดยใช้นวัตกรรมรถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM มาทดแทนวิธีการทำนาแบบเดิม สามารถหย่อนกล้าลงในนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการขยายผลให้ชาวนาเช่าใช้รถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM ได้ในราคาถูก มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ในทุกกระบวนการ ทำให้เกิดความยั่งยืน เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อพึ่งพากันเอง ก่อเกิดอาชีพเสริม มีรายได้ สร้างความสามัคคีในชุมชนและสังคมร่วมกัน
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มถึง 84,000-96,000 บาท/คน/ปี
2. ช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้กับชาวนาได้ 1,200-1,800 บาท/ไร่
3. ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนเกษตรกรในการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เกิดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกัน

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตจากการทำนา และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย
2. เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับชาวนาในการทำนาด้วยนวัตกรรมรถหย่อนกล้าข้าว I–KIAM และมีโอกาสขยายผลต่อยอดไปยังการปลูกผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: