อีเมลล์

รหัสผ่าน

ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป TB d-tect

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor
 


รศ.ดร. ธงชัย แก้วพินิจ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคพร้อมน้ำยาสำเร็จรูปที่มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถตรวจเชื้อวัณโรคจากเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจ โดยใช้ระยะเวลาในการค้นหาและติดตามโรคเพียง 45 นาที จากเดิมที่ใช้เวลานาน 1–2 เดือน ช่วยให้ทราบปัญหาทางสุขภาพได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นำไปสู่การป้องกัน การบำบัด และการรักษาจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยตัดวงจรและลดอัตราเสี่ยงต่อการระบาดของวัณโรคจากคนสู่คนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สามารถลดการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศได้ถึง 840 ล้านบาท/ปี
2. ลดระยะเวลาในการค้นหาและติดตามโรค จาก 1-2 เดือน เหลือเพียง 45 นาที ทำให้สามารถรู้ปัญหาทางสุขภาพ นำไปสู่การบำบัดรักษาจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดการเป็นเชื้อดื้อยาในร่างกายได้

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ระยะเวลาการรักษา และการกระจายโรคของผู้ป่วยติดเชื้อไปสู่สังคม
2. มีการแจกจ่ายชุดตรวจมากกว่า 1,000 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสงฆ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวัณโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: