อีเมลล์

รหัสผ่าน

น้ำตาลโตนด ตรา ตาลบุรี

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor
 


คุณบรรพจน์ ยิ้มวัลย์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ตาลบุรี ฟู้ด จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงานและอาชีพให้กับชุมชนจากการปลูกตาลโตนดในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ปลูกตาลโตนดอย่างยั่งยืนทั้ง Value Chain ตั้งแต่การตัดแต่งงวงตาล เพื่อควบคุมการออกผลผลิตในช่วงนอกฤดูกาล  มีการวิจัยการแปรรูปและพัฒนาเครื่องปอกจาวตาลและเนื้อลูกตาล ตลอดจนเครื่องผลิตน้ำหวานตาลโตนด และน้ำตาลโตนดชนิดผง โดยไม่ต้องผสมน้ำตาลทราย สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน สามารถรับประทานได้
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนผู้ปลูกตาลโตนด จำนวน 148 ครัวเรือน ให้เพิ่มขึ้นกว่า 2.5 เท่า จากการรับซื้อน้ำตาลสด จาก 80 บาท เป็น 200 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3.3 ล้านบาท/ปี
2. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด 2-3 เท่า จาก 150 บาท/กิโลกรัม เป็น 330-350 บาท/กิโลกรัม
3. สร้างยอดขายให้ปี 2561 ประมาณ 8 ล้านบาท

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มทางเลือกในการบริโภคน้ำตาลให้กับผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
2. สร้างงานจากตาลโตนดให้กับชุมชนได้ตลอดปี ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และยาเสพติด
3. ช่วยลดการใช้สารเคมีด้วยการส่งเสริมการปลูกต้นตาลโตนดเกษตรอินทรีย์เชิงอนุรักษ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดจากชุมชนสู่ตลาดโลก
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: